Как да взема своя персонален код

Персонален идентификационен код (ПИК) се издава във всички офиси на НАП.

 Чрез този код клиентите на администрацията могат :

1. да проверят:

 • какъв е осигурителният им доход - върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски;
 • информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ;
 • декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател;
 • декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица;
 • какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6;
 • непогасените си задължения към НАП;
 • извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили
 • всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени. 

2. да подават искане за издаване на документ

3. да подадат:

 • Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ);
 • Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;
 • Декларация образец  № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;
 • Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица;
 • Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;
 • Осигурителни декларации образец 5 и 7;
 • Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски
 • Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване

4. да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини

Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Заявлението може да се подаде, а издадения ПИК да се получи във всеки офис на НАП Персоналният идентификационен код се получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице.

Заявление за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код 20.07.2015

Заявление за отказ от ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП, чрез персонален идентификационен код 20.07.2015

Заявление за прекратяване на персонален идентификационен код, издаден от НАП 20.07.2015

Важно! Първоначален достъп до услугите, предоставяни с ПИК е възможен след въвеждане и потвърждение на активен имейл  адрес.

Притежателите на  ПИК могат сами чрез профила си в потребителския интерфейс да променят своя  e-mail и телефон, както и да се отказват от вече заявени услуги и да променят съществуващ ПИК.

Важно за физически лица, които имат издаден повече от един ПИК към 31.12.2014 г.

Често задавани въпроси

Помощ при ползването на е-услуги с ПИК?

 • Тел.: 0700 18 700  - за цялата страна на цената на един градски разговор според тарифния план на абоната.
 • Чрез имейл – задавайте въпросите си на infocenter@nra.bg.
 • За е-кореспонденция (подписана с електронен подпис) – nap@nra.bg