Данъчно-осигурителен календар

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец април, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 май.25.05.2017май25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец април за доходи от трудови правоотношения.25.05.2017май25
 • Търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната декларират и внасят окончателния данък по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ за доходите от лихви по банкови сметки на местни физически лица, придобити през м. април.31.05.2017май31

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.10.05.2017май10
 • Месечните авансови вноски за май за корпоративния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.15.05.2017май15

Закон за ДДС

 • При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.14.05.2017следващ работен ден: 15.05.2017май14
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец април.14.05.2017следващ работен ден: 15.05.2017май14
 • Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.14.05.2017следващ работен ден: 15.05.2017май14
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец април.14.05.2017следващ работен ден: 15.05.2017май14

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец април 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2017 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 2017 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.05.2017май25

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 април 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец март 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец април възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец април 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец април 2017 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец април 2017 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец април 2017 г. е изплатено обезщетение за оставане без работа.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец април 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец март 2017 г.25.05.2017май25

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец април 2017 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет.20.05.2017следващ работен ден: 22.05.2017май20
 • Подаване на декларация образец № 7 от лицата, за които през месец април 2017 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.05.2017май25
 • Подаване на декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец април 2017 г. задължителни осигурителни вноски.25.05.2017май25
 • Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец април 2017 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба.25.05.2017май25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2017 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.05.2017май25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец април 2017 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.05.2017май25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец март 2017 г., които са начислени или изплатени след 25 април 2017 г.25.05.2017май25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди март 2017 г., които са начислени или изплатени през месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец април 2017 г.25.05.2017май25
 • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 март 2017 г. и месец април 2017 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.25.05.2017май25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец април 2017 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.05.2017май25
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец април 2017 г.25.05.2017май25

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец април.15.05.2017май15
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец април.15.05.2017май15

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец май 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.31.05.2017май31
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец май 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.31.05.2017май31
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец май 2017 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.31.05.2017май31

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за април 2017 г.14.05.2017следващ работен ден: 15.05.2017май14
 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец април 2017 г.14.05.2017следващ работен ден: 15.05.2017май14
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.05.2017следващ работен ден: 22.05.2017май20

Закон за местните данъци и такси

 • Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.15.05.2017май15