Данъчно-осигурителен календар

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

 • Издаване на служебните бележки по чл. 45, ал. 4 и 7 от ЗДДФЛ (образец 3 и 4) за изплатени през предходната година доходи от друга стопанска дейност, от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, ако лицето не е поискало издаването им преди тази дата.15.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр15
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месец март за доходи от трудови правоотношения.25.04.2017апр25
 • Внасяне от работодателя на авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец март, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 април.25.04.2017апр25
 • Предприятията и самоосигуряващите се лица внасят авансово данък за паричните доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ, придобити през първото тримесечие на текущата година и подават данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Предоставяне на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества по глава девета, раздел ІІ от КСО за пенсиите, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на ЕС.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Подаване на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ от работодателите за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени през предходната година в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на ЕС.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходи придобити от физическите лица през предходната година и внасяне на дължимия по декларацията данък.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Подаване на Справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през предходната година.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Внасяне на авансовия данък за първото тримесечие на текущата година за придобити доходи от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Предоставяне на информация по електронен път от застрахователите по смисъла на КСО за застраховането за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през предходната година в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на ЕС, при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в друг обмен на информация между държавите – членки на ЕС. 30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Внасяне на окончателните данъци по глава шеста от ЗДДФЛ за първото тримесечие на текущата година и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Внасяне на данъка върху разходите, дължим за предходната година от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и от физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30

Закон за корпоративното подоходно облагане

 • Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.10.04.2017апр10
 • Тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО.15.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр15
 • Деклариране и внасяне на данъка за първо тримесечие върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.15.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр15
 • Месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април по Закона за корпоративното подоходно облагане.15.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр15
 • Деклариране и внасяне на данъците при източника по ЗКПО за първо тримесечие.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30

Закон за ДДС

 • При вътреобщностно придобиване на акцизни стоки по чл. 2, т. 4 от ЗДДС данъкът се внася от лицето, осъществило придобиването, в 14-дневен срок от изтичането на месеца, през който данъкът е станал изискуем.14.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр14
 • Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец март.14.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр14
 • Подаване на декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани по ЗДДС лица и внасяне на данъка.14.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр14
 • Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период – месец март.14.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр14
 • Регистрирано лице по чл. 154 или чл. 156 от ЗДДС подава справка-декларация за доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават на територията на държава членка за предходното календарно тримесечие и внася дължимия данък. Ако 20-то число на месеца, следващ календарното тримесечие, е неприсъствен ден, срокът ще бъде спазен при подаване на справка-декларацията до 20-то число, включително.20.04.2017апр20

Закон за здравното осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за морските лица за положения труд през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност за месец март 2017 г. 25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: зза лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2017 г. 25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през месец март 2017 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание. 25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец март 2017 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. 25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноосигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец март 2017 г. 25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2017 г., върху които се дължат здравноосигурителни вноски.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата, които през месец март 2017 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: ? за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2017 г. 25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец март 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни здравноосигурителни вноски. 25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2016 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Внасяне на осигурителните вноски за задължително здравно осигуряване: за самоосигуряващите се лица за задължително здравно осигуряване при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2016 г. 30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30

Кодекс за социално осигуряване

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност за месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които работят без трудови правоотношения за изплатените възнаграждения през месец март 2017 г., върху които се дължат осигурителни вноски.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за морските лица, за положения труд през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието уволнение от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за трудоустроените лица, на които през месец март 2017 г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена подходяща работа.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за работещите в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи се за месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец март възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени след 25 март 2017 г., отнасящи се за труд положен през месец февруари 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, на които през месец март 2017 г.е изплатено обезщетение за оставане без работа.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите месечни осигурителни вноски за месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова дейност (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) начислени или изплатени през месец март 2017 г., отнасящи се за труд положен преди месец февруари 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, чието недопускане или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, които през месец март 2017 г. са възстановени на работа по реда, определен в специални закони.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на основание чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда), за изплатено възнаграждение за труд, положен през месец март 2017 г., когато това възнаграждение е в по-голям размер от дохода, върху който са определени и внесени авансовите задължителни осигурителни вноски.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, избрали да се осигуряват за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за месец Април 2017 г.25.04.2017апр25
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии” и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, при определяне на окончателната осигурителна вноска за минали години в случаите, когато са декларирани доходи получени през 2016 г., но отнасящи се за извършена трудова дейност през минали години, образувана като разлика между новоформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за съответната минала година.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за фонд „Пенсии”, фонд „Общо заболяване и майчинство“ (за тези, избрали да се осигуряват и за този фонд) и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2016 г.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

 • Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец март 2017 г. за лицата, които са здравно осигурени за сметка на републиканския бюджет. 20.04.2017апр20
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2017 г. при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец преди февруари 2017 г., които са начислени или изплатени през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларации образец № 1 с данните за месец март 2017 г. от посредникът, компетентният български държавен орган, изпращащото ведомство за лицата по чл. 16, 17, и 17а от НООСЛБГРЧМЛ – изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи; съпруга/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба. 25.04.2017апр25
 • Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите за месец март 2017 г. задължителни осигурителни вноски. 25.04.2017апр25
 • Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец март 2017 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, за начислени или изплатени допълнителни доходи от трудова дейност за месец февруари 2017 г., които са начислени или изплатени след 25 март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица, с данните за месец март 2017 г. за съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова дейност и по желание се осигурява за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларация образец № 1 с код за вид осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са пожелали да подадат еднократно декларацията, в случай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, когато осигуряването е възникнало след 1 февруари 2017 г. и месец март 2017 г. е първия пълен календарен месец в осигуряване.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуряващите се лица с данните за месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2017 г. за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.25.04.2017апр25
 • Подаване на декларации образец № 1 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, с данните за месец март 2017 г.25.04.2017апр25
 • Подаване на Декларация образец № 6 от самоосигуряващите се лица за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2016 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване. 30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.

 • Подаване на данни от производител/ вносител на фискални устройства за разчетени фискални памети през месец март15.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр15
 • Подаване на данни от сервизна фирма на фискални устройства за издадените свидетелства за регистрация на фискални устройства, за прекъсване и започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления за загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството за регистрация на фискалното устройство през месец март.15.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр15

Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, които от месец април 2017 г. желаят да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащия посредник.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които желаят от месец април 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред съответния български държавен орган.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, които желаят от месец април 2017 г. да се осигуряват за своя сметка. Декларацията се подава пред изпращащото ведомство.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30

Закон за данък върху застрахователните премии

 • Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 от ЗДЗП за предходното тримесечие.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Внасяне от застрахователите или данъчните представители на данъка върху застрахователните премии, дължим за предходното тримесечие. 30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

 • Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2017 г.14.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр14
 • Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомление за неподаване на месечни декларации за март 2017 г.14.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр14
 • Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец март 2017 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.20.04.2017апр20

Закон за местните данъци и такси

 • Плащане на туристически данък за реализираните през предходния месец нощувки от лицата, предоставящи услугата „нощувка” в места за настаняване по смисъла на Закона за туризма.15.04.2017следващ работен ден: 18.04.2017апр15
 • Плащане на данъка върху превозните средства за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък за второто тримесечие на текущата година.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30
 • Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата текуща година с отстъпка от 5 на сто.30.04.2017следващ работен ден: 02.05.2017апр30