Годишния осигурителен доход на самоосигуряващите се лица:

  • определя се за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година;
  • формира се като разлика между декларирания или установения от органа по приходите при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски.