Друг внася здравноосигурителни вноски за мен

Ако друг внася задължителни здравноосигурителни вноски за Вас, нямате задължения и за подаване на декларации за задължителното Ви здравно осигуряване. Това е длъжен да направи осигуряващият Ви. Такива са случаите, когато:

  • сте нает по „трудов договор“. В този случай нямате задължение да внасяте дължимите здравноосигурителни вноски, както и да подавате декларации, свързани със задължителното здравно осигуряване. Това е длъжен да направи работодателят ви. 
  • сте нает по „граждански договор“ (без трудово правоотношение). Тогава нямате задължение за внасяне и деклариране на дължимите здравноосигурителни вноски, ако не сте осигурен на друго основание и полученото възнаграждение по договора (от един или повече възложители) за календарния месец е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната, след приспадане на нормативно признатите разходи по Закона за облагане доходите на физическите лица. Това е длъжен да направи възложителят по договора.

В случай, че сте самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и получавате възнаграждение по „граждански договор“, трябва да декларирате и внасяте  здравноосигурителни вноски върху тези доходи само при определяне на окончателен размер на осигурителния доход .

Трябдва да имате предвид, че определен кръг от лица се осигуряват за сметка на държавния бюджет, ако не са осигурени на друго основание. Такива са например: гражданите до 18-годишна възраст, както и след навършване й, ако учат редовно - до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст; студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка; за хората, получаващи обезщетение за безработица; гражданите, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане и други. 

Дори и да нямате задължение да внасяте дължимите здравноосигурителни вноски, както и да подавате декларации, свързани със задължителното здравно осигуряване, можете да се информирате дали осигуряващият Ви изпълнява задълженията си по закон. Това става онлайн с помощта на т. нар. персонален идентификационен код, който можете да получите от НАП. Също така здравноосигурителния си статус може да проверите и чрез е-услугата на НАП  Здравен статус“.

Добре е да знаете, че ако сте лице в неплатен отпуск по ваше желание (например в случаите чл. 160, ал. 1, чл. 170, ал. 2, чл. 171 от Кодекса на труда, както и не подлежите на осигуряване на друго основание, здравноосигурителната вноска е изцяло за ваша сметка. Вие нямате задължение за внасяне на тази вноска по сметка на териториалната дирекция на НАП по постоянния Ви адрес, както и за подаване на декларациите, свързани със здравното Ви осигуряване. Това задължение е на работодателя. Още информация

Повече информация може да получите на телефона за информация на НАП 0700 18 700 на цената на един разговор.