Плащане

Кой плаща данък върху доходите от трудови правоотношения?

Дължи се от работника или служителя, но се определя, удържа и внася в бюджета от работодателя.

"Работодател" е:

а) всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице;

б) дипломатическо представителство на друга държава, което е избрало да определя, да удържа и да внася данък за доходи от правоотношения по § 1, т. 26 от ЗД на ЗДДФЛ, сключени с местни физически лица, във връзка с извършваните от него функции в Република България.

Този избор се упражнява, като в срок до 31 декември на предходната година представителството уведоми компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че желае да удържа и да внася данък по реда на този закон за местния персонал; изборът се прилага за неопределен брой данъчни години без прекъсване и може да се прекратява, ако в срок до 30 ноември на предходната година дипломатическото представителство писмено уведоми за това компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Трудови правоотношения са:

- правоотношенията с работници и служители по Кодекса на труда;

- правоотношенията с държавни служители и правоотношенията между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга;

- правоотношенията с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората на Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношенията по Закона за Конституционен съд;

- правоотношенията между Българската православна църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията, от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание, от друга страна;

- правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;

- правоотношенията, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната;

- правоотношенията между работодател и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице;

- правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия;

- правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите в които се облагат с окончателен данък по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ;

- правоотношенията със специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по Закона за здравето.

Какви са сроковете за внасяне на данъка върху доходите от трудови правоотношения?

Данъкът, който работодателят е задължен да удържа при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания, когато работодателят е задължен да внася авансов данък за направените частични плащания.

Данъкът, удържан от работодателя при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, се внася до 25-ти февруари на следващата година. 

Работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите информация за изплатените от тях доходи по трудови правоотношения и за данъка, удържан върху тези доходи. Сроковете, съдържанието, начина и реда за предоставяне и съхраняване на данните са уредени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица издадена от Министерството на финансите.

Къде се внася данъкът върху доходите от трудови правоотношения?

Внася се в държавния бюджет по сметка на ТД на НАП по мястото на регистрация на платеца на дохода. 

Какви са начините за плащане на данъка?

  • по банков път;
  • по Интернет;
  • Без такси с дебитни и кредитни карти Mastercard, Maestro, Visa, Discover, Diners club и Bcard чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на НАП.
  • с пощенски запис за плащане към бюджета.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация