Документи, които се прилагат към годишната данъчна декларация

Какви документи се прилагат към данъчната декларация?

Какви и колко документи ще се приложат към данъчната декларация зависят от това какви доходи се декларират с нея.

 • Служебна/и бележка/и за доходите от трудови правоотношения, издадена /и от работодателя;
 • Служебни бележки за доходи от друга стопанска дейност (от извънтрудови правоотношения, авторски възнаграждения и др., т. нар. граждански договори), както и за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Издават се от платците на доходи от друга стопанска дейност и от наем, когато те са предприятия или самоосигуряващи се лица;
 • Служебни бележки за облагаеми доходи от други източници (награди, обезщетения за пропуснати ползи, неустойки и др). Издават се от платците на т. нар. доходи от други източници; 
 • Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Този документ се прилага към декларацията на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, които имат право да намалят годишната си данъчна основа със 7920 лв.;
 • Копия на документ, удостоверяващ направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране. Този документ се прилага ако лицето има право да ползва данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, направени през годината, за която се подава декларацията по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване;
 • Копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения, и копие на документ, удостоверяващ че предметът на дарението е получен, както и официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава и неговият превод на български език, извършен от заклет преводач (когато дарението е в полза на идентични или сходни лица, установени в друга държава членка на Европейския съюз или държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство). Тези документи се прилагат само в случаите, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за дарения, направени през съответната данъчна година.;
 • Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, както и декларация по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ (писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за млади семейства за съответната данъчна година). Когато банката кредитозаемател е установена за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, документът е придружен от легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач. Когато деклараторът е чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, към декларацията се прилагат официални легализирани документи, удостоверяващи наличието на условията по чл. 22а, ал. 1 от ЗДДФЛ, издадени от компетентните органи на съответната чужда държава, и техният превод на български език, извършен от заклет преводач. Изброените документи се прилагат в случаите когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за млади семейства;
 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея. Тази декларация се прилага, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за деца;
 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея. Тази декларация се прилага, когато лицето има право да ползва данъчното облекчение за деца с увреждания;
 • Справка/и за окончателния размер на осигурителния доход, включително за минали години. Към декларацията се прлилага/т Справка/и за окончателния размер на осигурителния доход за минали години, когато с годишната данъчна декларация се декларират доходи, получени за извършена дейност през минали години и лицето подава коригираща справка за осигурителния доход за съответната година;
 • Доказателства за размера на внесения в чужбина данък, когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава. Такива доказателства може да не се прилагат за доходи от източник в чужбина, при облагането на които съгласно действаща СИДДО се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане „Освобождаване с прогресия“;
 • Доказателства за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски. Такива доказателства се прилагат, когато лицето е внасяло задължителни осигурителни вноски в чужбина;
 • Документ за дължимия и внесен патентен данък, издаден от компетентната община, когато през течение на годината физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред.
 • Едноличните търговци прилагат към декларацията годишен отчет за дейността – това е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката. Годишен отчет за дейността прилагат и физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, чиито доходи се облагат по реда, предвиден за облагането на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. НСИ, годишна отчетност.

Пример: Човек, който подава годишна данъчна декларация, за да ползва данъчно облекчение за ипотечен кредит и през годината има доходи само от трудови правоотношения, трябва да приложи три документа към декларацията си – служебна бележка за доходите по трудовите си правоотношения, документ от банката кредитозаемател за направените лихвени плащания и декларация  по чл. 22а, ал. 3 от ЗДДФЛ от съпруга/та, че няма да ползва облекчението. За улеснение може да се попълни образеца на тази декларация, който е в самата годишна данъчна декларация.

Към годишната данъчна декларация не се прилагат документите, необходими за ползване на данъчните облекчения за намалена работоспособност, за закупуване на осигурителен стаж, за дарения, за деца и за деца с увреждания, когато те са представени пред работодателя по основното трудово правоотношение и облекченията са ползвани в пълен размер при определянето на годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения. В тези случаи е необходимо да се направи отметка на съответното място в Приложение № 10 на годишната данъчна декларация.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация